Skarga powodowa

Każdej osobie, która jest przekonana o nieważności swego małżeństwa przysługuje prawo do zbadania czy jego małżeństwo zostało zawarte ważnie. Kanoniczny proces małżeński o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się od prośby skierowanej przez stronę do właściwego sądu kościelnego, zwanej skargą powodową. […]

„Unieważnienie małżeństwa” to nie orzeczenie nieważności małżeństwa

Kościelne prawo małżeńskie nie zna pojęcia „unieważnienie małżeństwa” ani „unieważnienie ślubu kościelnego”. Jest to terminologia nieprawdziwa i godzi w prawo naturalne i Boże a także kościelne, które stoi na straży nierozerwalności małżeństwa. Prawo kanoniczne przewiduje możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa, jeśli […]

Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” czyli reforma procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa

Ogromna liczba wiernych chcących uporządkować swoje życie poprzez wniesienie do właściwego Sądu Kościelnego sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa skłoniła Ojca Świętego Franciszka do uproszczenia i przyspieszenia kanonicznego procesu małżeńskiego. Głównym bodźcem do przeprowadzenia wspomnianej reformy było zbliżenie wiernych do Kościoła. […]

Przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Z chwilą wniesienia sprawy  o stwierdzenie nieważności małżeństwa potocznie określanych jako „rozwód kościelny” bądź „unieważnienie małżeństwa”  do właściwego sądu  kościelnego, stronie przysługuje prawo dochodzenia własnych uprawnień. Moment zawiązania sporu wywołuje szereg obowiązków po stronie współpracowników trybunałów kościelnych, którzy powinni wspierać […]

„Rozwód kościelny” to nie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Kodeks Prawa Kanonicznego określa prawo każdego z małżonków do wniesienia do właściwego sądu kościelnego sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nieważność małżeństwa oznacza, że w świetle prawa kościelnego małżeństwo nigdy nie zaistniało z powodu przeszkód, wad stron bądź braku zachowania właściwej […]