Promotor sprawiedliwości

Ustanowiony został do spraw spornych, w których zagrożone może być publiczne dobro, a także spraw karnych, w których z urzędu zobowiązany jest do ochrony publicznego dobra. Może on pomagać stronie, która nie znając swych uprawnień mogłaby działać na własną szkodę. W trosce o dobro wspólne, promotor sprawiedliwości będzie podejmował czynności, jak to określa Ojciec Święty Jan Paweł II „w ogólnej tajemnicy miłości urzeczywistnianej w życiu rodzinnym”. Ponadto, promotor sprawiedliwości może, jeśli uzna za konieczne, poprzeć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyniąc to  z pobudki prawdy i sprawiedliwości”.(JP II)