Skarga powodowa

Każdej osobie, która jest przekonana o nieważności swego małżeństwa przysługuje prawo do zbadania czy jego małżeństwo zostało zawarte ważnie. Kanoniczny proces małżeński o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się od prośby skierowanej przez stronę do właściwego sądu kościelnego, zwanej skargą powodową.

Zasadą jest, że skarga powodowa powinna być złożona na piśmie w dwóch egzemplarzach. Skarga powodowa poprawnie zredagowana powinna być skierowana do właściwego trybunału kościelnego z określeniem danych stron procesowych i zawierać wniosek o stwierdzenie nieważności małżeństwa z określeniem tytułu nieważności. Strona wnosząca skargę powodową musi udowodnić nieważność małżeństwa, dlatego fakty podniesione w skardze muszą być poparte dowodami a także zeznaniami świadków procesowych.

Z chwilą wniesienia skargi powodowej do właściwego sądu kościelnego następuje wszczęcie procesu i każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia swych uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *