Skarga powodowa

Każdej osobie, która jest przekonana o nieważności swego małżeństwa przysługuje prawo do zbadania czy jego małżeństwo zostało zawarte ważnie. Kanoniczny proces małżeński o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się od prośby skierowanej przez stronę do właściwego sądu kościelnego, zwanej skargą powodową. […]

„Unieważnienie małżeństwa” to nie orzeczenie nieważności małżeństwa

Kościelne prawo małżeńskie nie zna pojęcia „unieważnienie małżeństwa” ani „unieważnienie ślubu kościelnego”. Jest to terminologia nieprawdziwa i godzi w prawo naturalne i Boże a także kościelne, które stoi na straży nierozerwalności małżeństwa. Prawo kanoniczne przewiduje możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa, jeśli […]

Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” czyli reforma procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa

Ogromna liczba wiernych chcących uporządkować swoje życie poprzez wniesienie do właściwego Sądu Kościelnego sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa skłoniła Ojca Świętego Franciszka do uproszczenia i przyspieszenia kanonicznego procesu małżeńskiego. Głównym bodźcem do przeprowadzenia wspomnianej reformy było zbliżenie wiernych do Kościoła. […]

Przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Z chwilą wniesienia sprawy  o stwierdzenie nieważności małżeństwa do właściwego sądu  kościelnego, stronie przysługuje prawo dochodzenia własnych uprawnień. Moment zawiązania sporu wywołuje szereg obowiązków po stronie współpracowników trybunałów kościelnych, którzy powinni wspierać każdą osobę w poznaniu prawdy odnośnie do ważności, […]

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to nie „rozwód kościelny”

Kodeks Prawa Kanonicznego określa prawo każdego z małżonków do wniesienia do właściwego sądu kościelnego sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nieważność małżeństwa oznacza, że w świetle prawa kościelnego małżeństwo nigdy nie zaistniało z powodu przeszkód, wad stron bądź braku zachowania właściwej […]